GALACTIC NEBULA

 

Abell 85    

Abell 85

Merope and IC349

NGC 1333

 

 

NGC 6888

NGC 7133

vdB 152

M 1

 

NGC 604

Eta Carinae mosaic

Sh2-106

IC 5070

IC 443

Simeiz 22

M 16

NGC 6334

M 20

NGC 6188

 

WebKonusHa.jpg (8942 Byte)

M 17

Cone Nebula

Eta Carinae; NGC 3372

NGC 6559

NGC 6334

 

NGC 6726 with NGC 6723

M 20

Tarantel Nebula in LMC

NGC 7000 and IC 5070

NGC 7000 in H-alpha

 

NGC 7023, Iris Nebula

IC 5146, Cocoon Nebula

IC 4603 & IC 4604

NGC 2070,Tarantel Neb

M8 with NGC 6559 in H-alpha

 

M8 with NGC 6559

M8

M42 with Trapez

IC 1318

Horsehead Nebula

 

WebHubbleNeb.jpg (7122 Byte) WebRosettenNeb.jpg (8944 Byte) webv838.jpg (11951 Byte) WebRiddle.jpg (9268 Byte)

NGC 2261, Hubbles Var. N.

NGC2264, Rosette Nebula

V 838 MON

Part of IC 410

 

WebNGC3576haRGB.jpg (15298 Byte) WebNGC6726.jpg (5822 Byte) WebNGC3576halpha.jpg (16505 Byte)

NGC3576

NGC 6726

NGC 3576 in h-alpha

 

WebIC2944.jpg (16327 Byte) WebIC2948.jpg (8592 Byte) WebNGC6188.jpg (16433 Byte) WebAntares.jpg (6514 Byte)

IC 2944 in H-alpha

IC 4628

NGC 6188 & NGC 6164/65

Sigma Sco in H-alpha

 

WebN6357halpha.jpg (6023 Byte) WebNGC6357.jpg (11044 Byte) WebM8Halpha.jpg (8833 Byte)

NGC 6357 in H-alpha

NGC 6357

M8 / NGC6559 in H-Alpha

 

WebNGC6302.jpg (7582 Byte) WebKeyhole.jpg (10878 Byte) WebEtaCarinaeHII.jpg (7823 Byte)

NGC6302 / Bug Nebula

Keyhole Nebula/Eta Carinae

Eta Carinae in H-Alpha

Veil Nebula Complex

 

M78 with Mc Neilīs Nebula

Center of Rosette Nebula

NGC 7822

IC 1805

 

WebIC2220.jpg (7059 Byte) WebNGC7635.jpg (9112 Byte)

IC1848

NGC 1499

IC 2220

NGC 7635

You are visitor since 01.01.2001

 

HOME    GALAXIES    GALACTIC NEBULA    PLANETARY NEBULA    STAR CLUSTERS    SOLAR SYSTEM    WIDEFIELDS